3 ..2565 : กิจกรรมจิตอาสา สาขาคณิตศาสตร์

3 ก.ย. 2565 : โรงเรียนบ้านก้างปลา ขอขอบคุณ อาจารย์รุ่งรัตน์ มาไทย และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทำกิจกรรมจิตอาสา "เสวียน รักษ์โลก " โดยนำไม้ไผ่มาสานเป็นเสวียนรอบโคนต้นไม้เพื่อใช้เก็บขยะใบไม้ ให้ย่อยสลายไปตามธรรมชาติ ลดปัญหาฝุ่นละอองจากการเผา และเป็นปุ๋ยสำหรับต้นไม้ต่อไป

ภาพกิจกรรม

31 ส.ค.2565 ขยายผล ACTIVE LEARNING

31 ส.ค.2565 :การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ Active Learning ตามนโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเป็นแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้จากครูสู่ผู้เรียน โดย ครูกรรณิกา ศักดิ์ศิริรัตน์ ครูจุฬาลักษณ์ บุญพรม ครูวิทยากรแกนนำ โรงเรียนบ้านก้างปลา

ภาพกิจกรรม

11 ส.ค.2565 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านก้างปลา ได้จัดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อให้นักเรียนตระหนักในเรื่องความกตัญญูกตเวที ต่อผู้ให้กำเนิดและผู้มีพระคุณ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การรำถวายพระพร กิจกรรมการแสดงของทุกระดับชั้น ร้องเพลงประสานเสียงและการกล่าวสุทรพจน์สามภาษา ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 11 สิงหาคม 2565 โดยมีผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกระดับชั้น

ภาพกิจกรรม

โรงเรียนบ้านก้างปลา จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย โดยได้รับเกียรติจากท่านพงษ์ศักดิ์ บุญพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เลย 1 เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศ ในกิจกรรมค่ายวิทยศาสตร์ มีกิจกรรมฐานความรู้วิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และ STEM นักเรียนโรงเรียนบ้านก้างปลา และโรงเรียนบ้านหัวฝายที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง โดยมีคณะวิทยากร อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

ภาพกิจกรรม

29 ก.ค.2565 วันภาษาไทยแห่งชาติ

โรงเรียนบ้านก้างปลา จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย วันภาษาไทยแห่งชาติยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทางด้านการใช้ภาษาไทย ในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ นักเรียนทุกระดับชั้น ได้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ เช่น ประกวดคัดลายมือ คำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ บทประพันธ์ เขียนเรียงความ ตอบคำถามเกี่ยวกับภาษาไทย

ภาพกิจกรรม

6 ก.ค.2565 โครงการอบรมต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านก้างปลา จัดกิจกรรม การอบรมต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อให้ความรู้ แก่นักเรียนในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา บ่มเพาะ กล่อมเกลา ปลูกฝัง และปลูกจิตสำนึก ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายแกนนำป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน


6 ก.ค.2565 มอบทุน กสศ.

6 ก.ค.2565 : นายเชษฐา แสงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา มอบทุนการศึกษาของ "กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสำหรับศึกษาต่อ " แก่นักเรียนศิษย์เก่าที่ศึกษาต่อ จำนวน 5 ทุน ทุนละ 3,000 บาท

11 ก.ค.2565 ค่ายคุณธรรม 2565

โรงเรียนบ้านก้างปลา จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน โดยมีการบรรยายธรรมะ ธรรมจากสื่อ “ชีวิตลิขิตเองได้ ด้วยการกระทำ” โดย พระมหาสุริยา สุนฺทรธมฺโม และกิจกรรมฝึกปฏิบัติตามฐานธรรมการเรียนรู้ โดยคณะพระวิทยากร คณะครู ครูพี่เลี้ยง

ภาพกิจกรรม

30 มิ.ย. 2565 MOU โรงเรียนเครือข่าย

นายเชษฐา แสงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการเป็นภาคีเครือข่ายเพื่อความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของโรงเรียนคุณภาพนำร่องกับโรงเรียนเครือข่ายและรับมอบทุนการศึกษา นักเรียนเรียนดี ณ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

ภาพกิจกรรม

24 มิ.ย. 2565 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

โครงการอบรมและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัยและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่น และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนยอมรับความคิด และวัฒนธรรมที่แตกต่าง


24 มิ.ย. 2565 รำลึกครูกลอนสุนทรภู่

กิจกรรม "รำลึกครูกลอน สุนทรภู่ "เนื่องในวันสุนทรภู่ กวีเอก 4 แผ่นดิน โดยมีกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล และประกวดวาดภาพ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ภาพกิจกรรม


26 มิ.ย. 2565 อบรมโครงการ อบต.สีขาว

26 มิ.ย.2565: นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมการอบรม "โครงการ อบต.สีขาว ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย องค์การบริหารสวนตำบลชัยพฤกษ์

ภาพกิจกรรม