วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

    โรงเรียนบ้านก้างปลา จัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม น้อมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำ  ICT 

และภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้จัดการการเรียนรู้ เป็นครูมืออาชีพ  ชุมชนมีส่วนร่วม

พันธกิจ

    1. จัดการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    2. จัดการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

   3. จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนมีคุณภาพ จริยธรรม มีค่านิยมที่ดี                  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

   4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ                            ตามเกณฑ์มาตรฐาน

    5. เฝ้าระวังดูแลและส่งเสริมสุขภาพของผู้เรียน 

    6. พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

   7. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนและท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการ            ศึกษาของโรงเรียน

Comments