ข้อมูลบุคลากร 


 นายพลไชย  พลเพชร
ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
Tel :081-975-6078
E-mail : ponchai.pon@loei1.go.thนางลลิดา  ผุยมาตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel :093-460-2725
E-mail : lalida.phu@loei1.go.th  

 นางมลธิยา  วิลัยรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel :081-954-9506
E-mail : montiya.wil@loei1.go.th  
   
  

นางสุภาภรณ์  วิปัสสา
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel :081-871-6403
E-mail : Supapornic09@gmail.com

นางปรีดา  จันทะมน
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel :083-358-6041
E-mail : preeda.jan@loei1.go.th
   

นางสาวคำมาย บุญสนอง
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel :086-220-6386
E-mail : kummai.boo@loei1.go.th

นางมนธิรา  สุวรรณสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel :086-255-2064
E-mail : montira.suw@loei1.go.th
   

นางสาวพรรณิดา  ศรีบัวรินทร์
ครูผู้ช่วย
Tel :083-351-4519
E-mail 


นางมะลิวัลย์  นฤวรนนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel : 087-235-6290
E-mail : maliwan.san@loei1.go.th
   


นางสาวจันทิมา  ดีสุข
ครูผู้ช่วย
Tel :088-339-1678
E-mail :Aob-ib_1234@hotmail.com​ 

นายคุณานนท์  วิชัย
ครูผู้ช่วย
Tel :098-641-1448
E-mail :kunanonwichai203@gmail.com 
   
 

นางภาวินี  พรมโคตรค้า
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel :089-944-6628
E-mail : kroopavinee1@gmail.com
 

นางกมลทิพย์  วงศ์ป้อง
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel :081-872-5939
E-mail : kamoltip.won@gmail.com
   
 

นางวราภรณ์  บัวชุม
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel :089-840-8621
E-mail : waraporn.bua@loei1.go.th
 

นางณิชากร  พลเวียง
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel :098-584-0614
E-mail : nichakon.pho@loei1.go.th
   
 

นางสาวพิชาภรณ์  โพธิสม
ธุรการโรงเรียน
Tel :084-799-9984
E-mail : naniez.pp@gmail.com
 

นางสาวรังสิยา  น้อยลา
ครูพี่เลี้ยง
Tel :090-3549631
E-mail : namfifa28@gmail.com

 


นางสาววรัญญา  สุริยะ
ครูวิทยาศาสตร์
Tel :085-752-6052
E-mail :Kathoy2528@gmail.com
 

นายอภิรมย์  ไชยชิน
นักการ
Tel :088-549-4182