โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่

Include gadget (iframe)


Include gadget (iframe)


Include gadget (iframe)


Include gadget (iframe)


แบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม
 

                          ชื่อ-สกุล : นายพลไชย  พลเพชร
                          ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา
                          เกิดวันที่ : 23 เดือน มีนาคม พ.ศ.2505
                          วุฒิการศึกษาสูงสุด : การศึกษามหาบัณฑิต  ( สาขาการบริหารการศึกษา)
                          E-mail :  ponchai.pon@loei1.go.th
                          โทร     : 081-9756078

Ċ
โรงเรียนบ้านก้างปลา,
9 ก.ย. 2563 19:36
Comments