การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ปี2563                                                           บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปี2563

Include gadget (iframe)
คำสั่ง-ประกาศรับนักเรียน ปี 2563                                                                                               

Include gadget (iframe)
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Include gadget (iframe)


Include gadget (iframe)


Ċ
โรงเรียนบ้านก้างปลา,
12 ก.ย. 2563 07:27
Ċ
โรงเรียนบ้านก้างปลา,
12 ก.ย. 2563 07:28
Ċ
โรงเรียนบ้านก้างปลา,
12 ก.ย. 2563 07:28
Ċ
โรงเรียนบ้านก้างปลา,
12 ก.ย. 2563 07:28
Comments