ประวัติโรงเรียน

       เดิมโรงเรียนแห่งนี้เป็นป่าช้า นักเรียนบ้านก้างปลา ต้องเดินไปเรียนสมทบกับบ้านท่าข้าม ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองจาน          โดยนายเนตร  อาจแก้ว เป็นครูใหญ่ ต่อมาคณะครูและชาวบ้านได้เห็นความลำบากของนักเรียนทั้ง 2 หมู่บ้าน ในการเดินทางไปเรียนหนังสือ จึงแยกโรงเรียน โดยสร้างอาคารชั่วคราวขึ้นหมู่บ้านละ 1  หลัง วันที่  15  เมษายน  2500   วันที่  10  ตุลาคม  2500  ได้รับคำสั่งให้แยกนักเรียนทั้ง  2  หมู่บ้านให้ไปเรียนในหมู่บ้านของตน นักเรียนในหมู่บ้านก้างปลา  ได้เข้าเรียนในอาคารหลังใหม่และตั้งชื่อว่า  โรงเรียนบ้านก้างปลา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                             วันที่  28  มิถุนายน  2503  นายเจริญ  ค้ำมา  ได้รับแต่งตั้งมาดำรงตำแน่งแทน  นายเนตร  อาจแก้ว  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง    ครูใหญ่บ้านนาบอน       วันที่  ตุลาคม  2514  นายคูณ  ไวชมภู  ครูใหญ่ได้ลาออกจากราชการ  ทางอำเภอได้แต่งตั้ง        นางลำไย  สิทธิมงคล เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่    วันที่  15  พฤศจิกายน  2514  ทางราชการได้ย้าย นายสลับ  ปิตุโส  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านกกดู่ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านก้างปลา   วันที่  13  มกราคม  2518  ทางราชการได้ย้าย        นายสุรพงษ์  พลดาหาญ  ผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนบ้านนาดินดำ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนี้   วันที่  ธันวาคม  2526 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลยได้แต่งตั้งนายเครื่อง  ลำมะยศ ตำแหน่ง  อาจารย์โรงเรียนบ้านภูบ่อบิด   มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนบ้านก้างปลา    วันที่  พฤษภาคม  2533  ทางราชการได้แต่งตั้ง นายวิเทียน  บุตรโยจันโท  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านสงาว  มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านก้างปลา    วันที่  14  พฤษภาคม  2534 ปีการศึกษา 2534 ทางราชการได้สั่งให้โรงเรียนจัดการศึกษาตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     มีนักเรียนชาย  จำนวน  27  คน นักเรียนหญิง  จำนวน  21  คน  รวมนักเรียน  48  คน                                                   วันที่ ตุลาคม 2535 สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองเลย ได้แต่งตั้งย้าย นายไพโรจน์ เสาวนนท์ ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอนาด้วง มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านก้างปลา          วันที่  กรกฎาคม  2539    สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองเลย ได้แต่งตั้งย้าย นายไพโรจน์ เสาวนนท์  ไปดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านน้ำภู และย้าย นายปรีชา  กัลยา มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านก้างปลา

          วันที่  17  กรกฎาคม  2546  โอนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  2551  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 - .3 รวม  11  ชั้นเรียน มีครูประจำการ  23 คน พนักงานบริการ        คน  รวมมีนักเรียนทั้งสิ้น  294  คน                                                                                  วันที่  23  มกราคม  2552  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 ได้แต่งตั้งย้ายนายปรีชา  กัลยา  ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะนาว และย้ายนายพลไชย  พลเพชร มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา  ตามคำสั่งที่ 977/2551 ลงวันที่  29  ธันวาคม  2551    ปีการศึกษา  2552  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 - .3 รวม  11  ชั้นเรียน มีครูประจำการ 23 คน ช่างครุภัณฑ์  คน ครูธุรการ  1  คน  พี่เลี้ยงเด็กพิการ  1  คน รวมมีนักเรียนทั้งสิ้น  264  คน                                  ปีการศึกษา  2553  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 - .3 รวม  11  ชั้นเรียน มีครูประจำการ 22 คน ช่างครุภัณฑ์  คน ครูธุรการ  1  คน  พี่เลี้ยงเด็กพิการ  1  คน รวมมีนักเรียนทั้งสิ้น  236  คน                                                                              ปีการศึกษา  2554  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 - .3 รวม  11  ชั้นเรียน มีครูประจำการ 20 คน ช่างครุภัณฑ์  คน ครูธุรการ  1  คน  พี่เลี้ยงเด็กพิการ  1  คน รวมมีนักเรียนทั้งสิ้น  214  คน                                                                              วันที่  10  สิงหาคม   2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ได้ประกาศการเรียนรวมระหว่างโรงเรียนบ้านก้างปลาเป็นโรงเรียนหลัก โรงเรียนบ้านนาบอนเป็นโรงเรียนมารวม  ตามหนังสือที่   ศธ 04136/3339 ลงวันที่  สิงหาคม  2554  ( ฉบับแก้ไข )    ปีการศึกษา 2556  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อ.1 – ม.3 มีนักเรียนทั้งสิ้น 176 คน ครู 14 คน ครูพี่เลี้ยงเด็ก 1 คน     ครูธุรการ 1 คน ช่างครุภัณฑ์ 1 คน   โรงเรียนบ้านก้างปลาได้ปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542    และแก้ไขเพิ่มเติม  ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.  2545 , ( ฉบับที่  3 )  พ.ศ. 2553  ผลการประเมินการจัดการศึกษาที่ผ่านมา ทางโรงเรียนจึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจ ที่จะดำเนินการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน

Comments