นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ


 วิสัยทัศน์  ( Vision )

                     โรงเรียนบ้านก้างปลา จัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   นำ ICT และภูมิปัญญาท้องถิ่น     มาใช้จัดการเรียนรู้ ครูมืออาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วม

 เป้าหมาย  ( Goal )

              1.  นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมทุกคน                                                                                                   2.  นักเรียนทุกคนจบการศึกษาภาคบังคับ                                                                                                                       3. นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ตามหลักสูตรโดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนไม่                                                         น้อยกว่าร้อยละ  70  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                                                                                                                4.  นักเรียนทุกคนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข                                                                                             5.  พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพทุกคน

 พันธกิจ  ( Mission )

              1.  จัดการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                           2.  จัดการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                                                                      3.  จัดกระบวนการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีค่านิยมที่ดี และมีคุณลักษณะที่พึง                          ประสงค์ตามหลักสูตร                                                                                                                                           4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน                                  5. เฝ้าระวังดูแลและส่งเสริมสุขภาพของผู้เรียน                                                                                                                   6. พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้                                                                                          7. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชน และท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียน        

Comments