ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) ปีงบประมาณ 2563

การประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดจ้าง(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) ปีงบประมาณ 2563